GDPR Personuppgifter EnRival

Personuppgifter och dataskydd

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Några exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är
EnRival AB (org. nr. 556689-0207)
Sandgatan 4A, 223 50 Lund, Sverige
Telefonsupport: 010 – 516 49 59
Mailsupport: privacy@enrival.se
VD och behörig företrädare: Peter Wolff
Dataskyddsombud: Torsten Jönsson

EnRivals dataskydd

Alla EnRivals anställda har grundläggande kunskaper om dataskydd, och vi har ett dataskyddsombud som särskilt fokuserar på att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt.
EnRivals Dataskyddsombud nås via mail: privacy@enrival.se

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har en strikt policy kring vem som får tillgång till personuppgifter. Dina personuppgifter kommer aldrig heller vidareförmedlas eller användas för andra syften än de som vi informerar dig om. Detta innebär i korthet att vi använder dina personuppgifter för att utföra beställda tjänster och i förekommande fall informera dig om andra möjligheter inom vårt tjänsteutbud. Vi arbetar med att skapa möjligheter för dig inom arbete och utbildning.

EnRival vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Detta gäller såväl i vårt interna arbete som vid överföring av information till eller delning av uppgifter med de partners vi har för att utföra våra tjänster. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.

EnRivals underleverantörer eller samarbetspartners kan i förekommande fall behöva ta del av dina personuppgifter för att genomföra och informera om våra tjänster, t.ex. när vi genomför en rekrytering eller bistår dig med att kontakta en arbetsgivare. Detta sker då endast i det syfte vi tidigare avtalat om, t.ex. i samband med en arbetsmarknadstjänst eller din egen registrering i vår kandidatbank. Ditt samtycke är en förutsättning för att vi skall dela uppgifterna med tredje part.

Myndigheter (såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan etc)
EnRival kan på begäran av myndighet komma att lämna ut nödvändig information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller avtal, eller om du har godkänt att vi gör det.

Var behandlas dina personuppgifter?

EnRivals behandling av dina personuppgifter sker som huvudregel inom Sverige, men vi har personuppgiftsbiträden som lagrar informationen i annat land inom EU/EES. Vi har försökt säkerställa att inget av våra system lagrar information utanför EU/EES. För det fall EnRival trots detta av någon yttre omständighet skulle komma att använda en underleverantör som lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de lämpliga åtgärder vi kan för att uppnå en hantering av dina personuppgifter med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

EnRivals Visselblåsartjänst

Om du använder EnRivals Visselblåsartjänst kommer dina uppgifter endast användas för detta syfte. Uppgifterna sparas endast i visselblåsartjänstens inkorg (säkerhetsgrupp) och endast dataskyddsombudet får åtkomst till personrelaterad information. Kommande hantering av ärendet samt nödvändig bekräftelse/återkoppling innebär att informationen hanteras på dataskyddsombudets enheter (dator, telefon) och därmed förbundna molntjänster – med ytterst restriktiv hållning, med fullt integritetsskydd, och med fullt skydd mot repressalier.

  • Beroende på vilken information du väljer att lämna omfattar behandlingen av uppgifter bland annat dessa:
    (a) Ärendets ämne, (b) Händelsens datum, (c) Var händelsen inträffade, (d) Din beskrivning av ärendet, (e) Ditt ev. anställningsförhållande med EnRival AB, (f) Ditt godkännande av EnRival AB:s integritetspolicy, (g) Ditt namn/e-postadress/telefonnummer.
  • Information om ärendet som krävs för utredning (nödvändig information som t.ex. beskrivning av händelsen):
    denna kommer användas och förmedlas endast till den eller de personer som bistår vid utredningen. Observera att detta sker med fullt skydd mot repressalier.

Vart vänder du dig om du har klagomål?

Om du anser att EnRival behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss