EnRivals Visselblåsartjänst

Vi är oerhört tacksamma om du som har kontakt med EnRival AB meddelar oss eventuella missförhållanden du får vetskap om.

Detta formulär gäller dig som är anställd på EnRival AB, dig som besöker oss, eller som på annat sätt får information om vår verksamhet genom ett arbetsrelaterat sammanhang. Information som skickas via formuläret är tillgänglig endast för en person inom EnRival. Denne person har tystnadsplikt enligt lag, samt fullt mandat att agera. Ditt meddelande och din integritet skyddas av Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (“Nya Visselblåsarlagen”). Kort information om lagen finns nedan.

Om ditt ärende gäller centrala ledningsfunktioner på EnRival AB vill vi hänvisa till möjligheten att istället använda Storskogen ABs (vår huvudägare) visselblåsartjänst på https://report.whistleb.com/sv/storskogen.

Beskriv ditt ärende

Tänk på att beskriva ditt ärende så noggrant som möjligt för att underlätta vår utredning.

Denna information kan underlätta utredningen
Vi behöver din e-postadress och/eller ditt telefonnummer för att kunna återkoppla. Att uppge ditt namn är frivilligt.
Om du vill bli kontaktad kryssar du även i rutan Jag vill att ni kontaktar mig.
Om du vill bli kontaktad kryssar du i rutan Jag vill att ni kontaktar mig. Detta förutsätter att du lämnat kontaktinformation, antingen epost-adress eller telefonnummer.

Muntlig visselblåsning
Om du hellre vill rapportera muntligt ber vi dig kontakta EnRivals dataskyddsombud på tel 0762-919434. Anmälan per telefon ger samma skydd för din integritet och mot repressalier.

Information om den Nya Visselblåsarlagen

Sveriges Riksdag har i september 2021 beslutat om en lag om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang informerar om missförhållanden. Lagen träder i kraft den 17 december 2021, och i samband med detta införs det så kallade visselblåsardirektivet i Sverige. Förändringen innebär i korthet följande.

 • Skydd mot repressalier och hindrande av åtgärder vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang. Skyddet gäller överträdelser av unionsrätten (EU-rätt) och vid rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av. Detta kan t.ex. gälla hur skattepengar används, eller allmänna lagbrott inom en verksamhet.
 • Den som hanterar visselblåsningen har lagstadgad tystnadsplikt och får inte utan tillåtelse röja visselblåsarens identitet.
  EnRival tillämpar naturligtvis detta fullt ut!
 • Fler personer än tidigare omfattas av skyddet för visselblåsare.
  EnRival betraktar all input i detta sammanhang som skyddad, oberoende av relation, så länge inte myndighetsbeslut eller domstol ålägger oss något annat.
 • Alla verksamheter som har minst 50 anställda är skyldiga att senast den 17 december 2023 inrätta interna rapporteringskanaler. Vid fler än 249 anställda måste detta göras senast den 17 juli 2022.
  EnRival väljer att införa en rapporteringskanal omedelbart, två år före deadline.
 • Fullt skydd enligt Nya Visselblåsarlagen gäller för rapporterande personer fr.o.m. den 17 december 2021.
 • EnRival AB kommer till en början integrera sitt rapporteringsflöde (mottagande av rapport och utredning hanteras av samma person).
 • Externa rapporteringskanaler kommer skapas hos ett antal svenska myndigheter för att hantera visslingar kopplade till EU-rätten.
 • Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet över att skyldigheterna uppfylls enligt lag.
 • Skydd gäller även för rapporterande personer inom verksamheter som ännu inte är skyldiga att ha rapporteringskanaler på plats.
Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss