GDPR Personuppgifter EnRival

Dina rättigheter och Dataskyddsförordningen GDPR

Vilka är dina rättigheter?

Du är alltid välkommen att kontakta EnRival per mail: privacy@enrival.se eller telefon: 010 – 516 49 59 om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Informationen är gratis och överlämnas till dig enligt överenskommelse, personligen eller per brev, utan onödigt dröjsmål. Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar kommer vi informera dig om varför.
  • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga eller inte kompletta har du rätt att begära att vi uppdaterar våra uppgifter om dig.
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas förpliktelser för EnRival – avtalsmässigt och/eller rättsligt – som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter (se avsnittet angående lagring). Om du begär att bli raderad kommer EnRival att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De personuppgifter vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser kommer vi spärra så att de endast kan användas för sådana specifika syften.
  • Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter, detta gäller fr.o.m. 25 maj 2018. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.
  • Du har fr.o.m. 25 maj 2018 rätt att få ut de uppgifter EnRival behandlar om dig i maskinläsbart format.
  • Du har rätt att när som helst dra tillbaks ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Här kan du läsa mer om samtycke vid arbetsmarknadstjänster hos EnRival.
  • Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter som vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning. Detta kan vara aktuellt för dig som söker jobb, se denna sida för vad som kan stämma in på dig. Specificera i så fall för oss i din begäran vilka behandlingar du invänder mot.
Hej! Vad vill du göra?
Söka jobb Rekrytera Få hjälp att hitta jobb Kontakta oss